Витяг з Програми розвитку Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу

Мета програми: розбудова Коледжу європейськго типу.

Засоби досягнення мети:

 1. У напрямку удосконалення системи управління та організації роботи Коледжу:
 • розвивати демократичні засади управління на основі вдосконалення роботи колегіальних та дорадчих органів та залучення до управління органів студентського самоврядування, наглядової ради;
 • забезпечувати подальший розвиток системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Коледжі;
 • провести оптимізацію організаційної структури Коледжу з врахуванням змін у освітньому законодавстві України, з чітким визначенням завдань, функцій структурних підрозділів, обов’язків посадових осіб, оновити нормативно-організаційну документацію, яка регламентує питання організаційно-адміністративної, освітньо-виховної та методичної роботи у Коледжі;
 • впроваджувати заходи зі збереження передового педагогічного досвіду та розвитку кращих традиції Коледжу у сфері освітньо-виховного процесу;
 • сформувати управлінський резерв кадрів з числа молодих педагогічних працівників, створювати сприятливі умови для їх професійного та творчого зростання;
 • розвивати стратегічне партнерство з підприємствами та організаціями регіону, соціальними структурами та освітніми закладами;
 • поглибити використання інформаційних систем і технологій в управлінському процесі Коледжу;
 • посили заходи щодо дотримання безпеки та охорони праці;
 • підтримувати соціальні програми, спрямовані на розвиток фізкультурної та оздоровчої культурно-масової роботи з працівниками та студентами Коледжу;
 • продовжувати розвиток програми енергозбереження;
 • розвивати матеріально-технічну базу з метою забезпечення подальшого покращення умов організації освітньо-виховного процесу, фізкультурно-спортивної та виховної роботи, підвищення побутового комфорту для працівників і студентів;
 • вживати заходи щодо підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності;
 • постійно працювати над створенням позитивного іміджу Коледжу як кращого закладу відповідного рівня на Буковини.
 1. У напрямку удосконалення освітнього процесу, відповідно до державних стандартів вищої освіти, забезпечувати:
 • сприятливі умови для всебічного розвитку розумових, фізичних і наукових здібностей студентів, необхідних для здобуття ними вищої освіти, формування у них високих моральних якостей, патріотизму, суспільної свідомості;
 • провадження освітньої діяльності відповідно до нових освітньо-професійних програм зі спеціальностей, удосконалення навчальних планів та програм, оптимізація графіку освітнього процесу;
 • розвиток інноваційних освітніх технологій та методик;
 • удосконалення організаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • підготовку конкурентноспроможних фахівців для ринку праці через реалізацію компетентнісного підходу та з врахуванням вимог роботодавців, забезпечувати високий рівень якості знань, вмінь та навичок студентів;
 • залучення до освітного процесу провідних фахівців відповідних галузей діяльності та науково-педагогічних працівників ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації;
 • розширення мережі баз для проходження виробничої практики, сприяти створенню віртуальних баз практичного навчання студентів;
 • розвиток науково-дослідницької роботи викладачів та студентів, активізацію роботи студентського наукового товариства;
 • поглиблення міжнародної освітньої співпраці;
 • розвиток інформаційних технологій, сучаного комп’ютерного та програмного забезпечення освітньої діяльності;
 • удосконалення роботи бібліотеки, оновлення бібліотечного фонду, розвиток електронної бібліотеки Коледжу та використання інтернет-ресурсів;
 • забезпечення поінформованості співробітників, студентів, громадськості щодо здобутків та подій у Коледжі через засоби комунікації: офіційний сайт, соціальні мережі, засоби масової інформації, бюлетені, інші інформаційні джерела;
 • поглиблення співпраці з ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації, у першу чергу з Львівським університетом економіки і торгівлі, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Чернівецьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ.
 1. У напрямку забезпечення формування контингенту студентів відповідно до ліцензійних обсягів:
 • проводити постійний масштабний моніторинг ринку праці;
 • вивчити можливість відкриття нових спеціальностей та отримання права на підготовку фахівців освітного рівня «бакалавр» з окремих спеціальностей;
 • розвивати міжнародні інтеграційні зв’язки, вирішити питання щодо організації і проведення виробничої практики студентів та учнів за кордоном (в Румунії, Польщі, Словаччині тощо);
 • активізувати профорієнтаційну роботу, враховуючи наявну демографічну ситуацію в регіоні та платоспроможність населення;
 • посилити індивідуалізацію профорієнтаційної роботи;
 • поглибити співпрацю з роботодавцями, ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації, закладами професійної освіти, загальноосвітніми закладами;
 • активізувати іміджеву та рекламну діяльність.
 1. У напрямку нарощування кадрового потенціалу Коледжу:
 • створювати в колективі викладачів та співробітників Коледжу сприятливий мікроклімат для досягнення основної мети освітнього процесу;
 • проводити роботу щодо збільшення частки науково-педагогічних працівників з науковими ступенями і вченими званнями;
 • стимулювати розвиток науково-дослідницької роботи викладачів, сприяти їх навчанню в аспіратурі;
 • реалізовувати програму збереження педагогічних працівників у період демографічної кризи та зменшення прийому студентів шляхом оптимізації педагогічного навантаження, мобільності викладачів у межах структури коледжу;
 • забезпечувати гідну оплату праці та соціальний захисту педагогічних працівників та співробітників Коледжу;
 • вживати заходи щодо збереження та оптимізації якісного складу педагогів, адміністративно-технічного персоналу;
 • всебічно сприяти підвищенню кваліфікації викладачів, розвитку їхньої наукової та педагогічної майстерності.
 1. У напрямі підтримки студентської молоді:
 • гармонізувати співпрацю педагогічного колективу з органами студентського самоврядування у вирішенні питань студентського життя;
 • сприяти розвитку громадянської активності студентів шляхом підтримки їхніх громадських ініціатив;
 • систематично проводити моніторинг рівня задоволеності студентів якістю реалізації молодіжної політики в Коледжі;
 • сприяти діяльності органів студентського самоврядування, їх розвитку на рівні груп, відділень, коледжу, гуртожитку;
 • залучати органи студентського самоврядування до складу педагогічної ради Коледжу, до прийняття найбільш важливих управлінських рішень;
 • сприяти організації студентських туристичних подорожей по Україні та за кордон;
 • залучати органи студентського самоврядування для проведення виховної роботи серед студентів Коледжу, а також мешканців гуртожитку;
 • сприяти створенню студентської сторінки на сайті Коледжу.

 

Запорукою успішності та ефективності діяльності освітнього закладу є мир, стабільність та спільна праця.

    Кошкаров С.А.