Коледж сучасний

Загальна характеристика

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права

Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права (надалі - Коледж) – знаний заклад  освіти на теренах Буковини та далеко за її межами, заснований на підставі постанови Ради Народних комісарів УРСР у жовтні 1940 року (до 2000р. – технікум) з метою підготовки фахівців для системи споживчої кооперації та інших галузей господарювання.

Протягом усього періоду існування навчального закладу підготовлено понад 33 тисячі фахівців, які успішно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності та галузей діяльності.

Відомча належність Коледжу – Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств України «Укркоопсіплка», Чернівецька обласна спілка споживчих товариств.

коледж

У закладі освіти створені необхідні умови для всебічного професійного, духовного, творчого та фізичного розвитку особистості. Випускники коледжу отримують диплом державного зразка. Студенти, що навчалися на базі базової середньої освіти разом з дипломом молодшого спеціаліста отримують свідоцтво про здобуття повної середньої освіти.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (за цільовим замовленням системи споживчої кооперації) та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Студенти, які успішно закінчили Коледж, мають право продовжити навчання в рамках ступеневої освіти на старших курсах Львівського торговельно-економічного університету, Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, Полтавському університеті економіки і торгівлі,  Чернівецькому торгово-економічному інституті КНТЕУ.

Випускники Коледжу можуть працювати у різних галузях економіки, торгівлі, сфері послуг, в правоохоронних органах, фіскальних органах, фінансових органах, банківських установах, в організаціях і підприємствах різних форм власності, комерційних структурах на посадах фахівців середньої ланки.

Декілька років поспіль Коледж нагороджується дипломами Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти, як навчальний заклад - лідер сучасної освіти.

Коледж здійснює свою діяльність на основі Статуту, затвердженого Постановою Правління Чернівецької обласної спілки споживчих товариств від 28 вересня 2016р., №42, і зареєстрованого в установленому порядку.

Згідно ліцензій, виданих Міністерством освіти і науки України, Коледж має право:

 • на здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, пов’язаної з одержанням здобувачами освіти освітнього рівня фаховий молодший бакалавр;
 • на здійснення освітньої діяльності, пов’язаної із здобуттям повної загальної середньої освіти;
 • на здійснення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти;
 • на здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів.

У Коледжі здійснюється підготовка фахівців за таким галузями знань та спеціальностями:

 • 07 Управління та адміністрування:
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 08 Право:
 • 081 Право
 • 12 Інформаційні технології:
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 18 Виробництво та технології:
 • 181 Харчові технології
 • 24 Сфера обслуговування:
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм

У своїй діяльності з підготовки молодших спеціалістів Коледж керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про кооперацію», «Про споживчу кооперацію», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію освітнього процесу у Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі, Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, складовими галузевих стандартів вищої освіти України (освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, засоби діагностики якості вищої освіти) за відповідними галузями знань, Статутом, Правилами трудового розпорядку, Колективним договором Коледжу та іншими нормативно-правовими актами.

Загальний контингент студентів коледжу налічує близько 1000 студентів.

Заклад освіти має добре розвинену, сучасну матеріально-технічну базу. Коледж розміщений у трьох власних навчально-адміністративних корпусах, що підтверджено Свідоцтвами на право власності. Усі будівлі розміщені на відстані в межах 100 м та утворюють єдиний навчальний комплекс.

Загальна площа усіх приміщень, які використовуються в освітньому процесі, становить 14948 кв.м, що відповідає встановленим нормативам та дозволяє здійснювати освітню діяльність. Площа навчальних приміщень становить 9111 кв.м. Аудиторний фонд в розрахунку на одного студента становить 10,8 кв.м. Студенти Коледжу повністю забезпечені гуртожитком.

До складу соціальної інфраструктури коледжу входять: спортивна та тренувальна зали, 2 спортивні майданчики, бібліотека з читальною залою, медичний пункт, стоматологічний кабінет, їдальня та студентське кафе.

Кадрове забезпечення освітньої діяльності Коледжу. Високий професійний рівень педагогічного персоналу – основа підвищення якості освіти і її розвитку. У Коледжі створений і працює стабільний педагогічний колектив. Освіта викладачів відповідає ліцензійним вимогам, більшість викладачів спеціальних дисциплін – з досвідом роботи на підприємствах, організаціях та установах різних галузей діяльності та форм власності.

Усі викладачі мають вищу освіту за спеціальностями, які відповідають профілю навчальних дисциплін, які вони викладають. Середній вік викладачів 35-40 років. Кількісний та якісний склад педагогічних працівників укомплектовується відповідно до потреб розвитку Коледжу.

Гарантами усіх освітніх програм з підготовки фахівців за спеціальностями є кандидати наук.

Підвищення кваліфікації, стажування викладачів, атестація проводяться вчасно, відповідно до нормативних документів.

Організація освітнього процесу у Коледжі здійснюється за державними стандартами вищої освіти.

Мова навчання у Коледжі – українська.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу спеціальності. Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека Коледжу, навчальні кабінети та електронні засоби інформації. Обслуговування читачів в бібліотеці здійснюється на абонементі (в залі видачі літератури), у читальному та електронному залі. Забезпеченість навчальною літературою, посібниками та електронними ресурсами студентів складає 100%.

З метою активізації роботи студентів у комп’ютерному середовищі викладачами Коледжу з усіх навчальних дисциплін розроблені електронні варіанти навчально-методичних комплексів. Для студентів заочної форми навчання на базі платформи Moodle створена система із застосуванням елементів дистанційного навчання. У Коледжі створено власний вузол корпоративної електронної пошти, сучасний Web-сайт.

Відповідно до Програми подальшого реформування кооперативної освіти на період до 2020 року створюється Єдина електронна система кооперативної освіти з використанням хмарних сервісів.

Ступенева освіта, співпраця з університетами. Коледж входить до складу навчальних комплексів з вищими освітніми закладами ІV рівня акредитації: «Академія» – з Львівським торговельно-економічним університетом, «Освіта» – з Полтавським університетом економіки і торгівлі за спорідненими галузями знань та напрямами підготовки, з Чернівецький національним університетом ім. Ю.Федьковича. Всі учасники комплексів зберігають юридичну та фінансову самостійність.

Міжнародна співпраця. Для вивчення, аналізу та запровадження міжнародних стандартів освіти, інноваційних форм і методів навчання, удосконалення професійних компетентностей тощо, налагоджена міжнародна співпраця Коледжу з міжнародними закладами освіти:

- Ботошанським економічним коледжем «Октав Оніческу», Румунія;

- Ботошанською Професійною Школою Кооперації, Румунія;

- Гомельським торговельно-економічним коледжем, Білорусь;

- Середньою професійною школою торгівлі та обслуговування, м. Пшешов, Словаччина.

Наукова робота. Наукова діяльність у Коледжі здійснюється за напрямами:

- науково-методична робота як складова удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу;

- індивідуальна наукова діяльність викладачів, захист дисертацій;

- науково-пошукова робота студентів тощо.

Загальні показники діяльності освітнього закладу, великий практичний та педагогічний досвід підготовки фахівців, достатньо розвинута матеріально-технічна база, наукове, навчально-методичне, інформаційне, кадрове забезпечення, розвиток міжнародної співпраці та ступеневої освіти тощо, свідчать про спроможність педагогічного колективу Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права забезпечувати якісну підготовку фахівців.