Дирекція

Кошкаров Степан Андрійович
директор коледжу, кандидат економічних наук

Кошкаров Степан Андрійович - директор Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжуОсь уже 75-тий рік Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж готує фахівців для різних галузей економіки, управління, юриспруденції та є засновником фонду кадрів системи споживчої кооперації. За цей період випущено більше 33 тисяч випускників, які зайняли гідне місце у багатогалузевому господарстві України.

75 років – це багатогранна праця, шлях творчого пошуку, досягнень, звершень та успіхів. Всі ці роки викладацький колектив наполегливо та цілеспрямовано здійснює навчально-виховну, наукову, методичну роботу, постійно удосконалюючи та підвищуючи свою педагогічну майстерність.

Зберігаючи традиції та впроваджуючи інновації, коледж є гарантом якісної професійної освіти, що забезпечує можливість кар’єрного росту випускників та визначення гідного місця в суспільстві.

В основу концепції розвитку нашого навчального закладу покладено діючі державні та освітні програми.

Головна мета коледжу – постійне зростання якості знань та рівня професійних компетенцій випускників коледжу. Ми вважаємо своїм першочерговим завданням формування у студентів таких особистих якостей та здібностей, які допоможуть їм стати успішними у професійному житті – вміння ставити цілі та досягати їх, здібність до аналізу власної діяльності та можливість зробити її гнучкою залежно від виникаючих умов і обставин, психологічну стійкість, здатність знаходити спільну мову з іншими людьми та вибудовувати з ними продуктивну комунікацію, прагнення до професійного самовдосконалення та кар’єрного зростання.

Ми розуміємо, що на сьогодні коледжу недостатньо мати відоме ім’я та історію, тому що в сучасних умовах навчальні заклади вимушені конкурувати між собою у «боротьбі» за абітурієнта.

Для досягнення успіху у цьому напрямі слід вже сьогодні забезпечити прискорений, випереджаючий розвиток освіти, організувати навчально-виховний процес у коледжі з урахуванням сучасних досягнень національної та світової науки, педагогічної теорії і практики, новітніх педагогічних та інформаційних технологій.

І ми докладемо усіх зусиль, щоб науковий та інтелектуальний потенціал, сучасна матеріально-технічна база коледжу гідно відповідали на всі вимоги часу.

 

Сасоліна Наталя Віталіївна
заступник директора,
завідувач відділення економіки та комп’ютерних технологій,
здобувач наукового ступеню кандидата економічних наук

Наші студенти - це наша повсякденна турбота і надія. Сьогодні значна частина студентів – це ті, що проявляють інтерес до оволодіння знаннями з дисциплін, до обраної професії, працюють в постійному пошуку знань, велику увагу приділяють самоосвіті і самовдосконаленню.

Весь навчально-виховний процес у коледжі чітко планується: комплексному плану діяльності коледжу підпорядковані плани усіх структурних підрозділів, служб та посадових осіб. Ефективно функціонує система внутрішнього контролю.

На відділенні економіки та комп’ютерних технологій ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями:
1. Фінанси, банківська справа та страхування
2. Облік і оподаткування
3. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
4. Комп’ютерна інженерія

Організація навчального процесу базується на впровадженні сучасних методів навчання та інноваційних технологіях освіти: активно впроваджуються інформаційні технології, розробляються сучасні електронні навчально-методичні комплекси, наскрізні робочі навчальні програми, удосконалюється система документообігу. Такий підхід до організації навчального процесу створює передумови для успішної навчальної діяльності студентів, допомагає переконатись у правильності вибору професії і визначитись щодо конкретної сфери діяльності у майбутньому.

За роки функціонування навчального закладу створена сучасна матеріально-технічна база, яка повністю забезпечує навчально-виховний процес та сприяє ефективному проведенню навчальних занять: більше 40 оснащених сучасним обладнанням та наочним приладдям навчальних аудиторій, світлі та просторі лекційні зали, сучасні комп’ютерні класи, навчальні лабораторії, тренінг-бар, спортивна зала, власна телестудія, розвинена соціальна інфраструктура.

Якість підготовки майбутніх фахівців у великій мірі обумовлено високим професійним рівнем викладацького складу. Як показує життя, ім’я талановитого викладача – це певна гарантія навчання, гарантія отриманих знань. У нас є команда висококваліфікованих педагогів, традиції і педагогічний досвід, що накопичувалися роками. У даний час на 7 циклових (предметних) комісіях працює 82 викладачі, з яких: 32 – вищої категорії, 15 – першої категорії, 15 – другої категорії, 20 – спеціалісти. Серед педагогічних працівників налічується 2 кандидати наук, 7 аспірантів та здобувачів наукового ступеню, 6 викладачів мають педагогічне звання „викладач-методист”, 12 осіб нагороджені нагрудним знаком „Відмінник освіти України”, 16 – мають дві вищі освіти, 13 викладачів – окрім фахової, мають педагогічну освіту. Компетентність, добросовісність та відповідальність педагогічного колективу у співдружності зі студентами дозволяють успішно вирішувати як методологічні, так і практичні завдання.

Традиційним у коледжі став конкурс «Кращий викладач року», переможці якого гідно представляють навчальний заклад на всеукраїнському етапі даного конкурсу серед кооперативних вищих навчальних закладів системи «Укоопспілка».

Викладачі коледжу постійно підвищують свій професіоналізм шляхом стажування та підвищення кваліфікації, позитивно зарекомендували себе у педагогічній, науковій та практичній галузях. Вони вкладають у студентів душу, передають їм свої знання, діляться професійним та життєвим досвідом. Але, мабуть, найбільшим секретом успішності педагогічного колективу є органічне поєднання мудрості та досвідченості старших викладачів та творчої енергії молодих.

До проведення навчальних занять та виховних заходів професійної спрямованості постійно залучаються відомі фахівці у сфері правознавства, економіки, фінансів, управління, комерційної діяльності.

У результаті ми отримуємо високий рівень знань студентів, чисельні перемоги на предметних олімпіадах, конкурсах професійної майстерності, конкурсах на кращі курсові роботи (проекти), творчі індивідуальні завдання, в турнірах „брейн-рингу” тощо.

XXI століття – час відкритого спілкування студентів усіх країн та народів, вимагає від майбутніх професіоналів транснаціональних знань та світових досягнень, тому з 2008 року Чернівецький кооперативний коледж підтримує зв’язки з Ботошанським економічним коледжем «Октав Оніческу»(Румунія).

 

Фонарюк Олена Юріївна
заступник директора, завідувач юридичного відділення, аспірант ЛьвДУВС

Правознавче відділення було відкрите в кооперативному коледжі у 1978 році. Саме в Чернівцях, вперше в Україні, розпочалася підготовка юристів для всеукраїнської системи споживчої кооперації та правоохоронних органів.

Високий рівень знань та практичний досвід сприяли формуванню кращих професійних якостей у випускників правознавчого відділення, допомогли зайняти важливі посади в органах державної та виконавчої служби, суду та прокуратури. Більше випускників-юристів знайшли свій професійний шлях у різних галузях права.

Правознавче відділення коледжу за роки існування отримало визнання на всеукраїнському рівні. Освітня діяльність здійснюється, керуючись принципами багаторівневості, безперервності, гнучкості та відкритості системи освіти.

Реорганізація системи вищої освіти приносить зміни і в наш навчальний заклад. На сьогоднішній день юридичне відділення є одним із найбільших за чисельністю студентів. До складу відділення входять циклова комісія юридичних та філологічних дисциплін. Значна частина викладачів юридичного відділення – це випускники нашого навчального закладу.

До проведення навчальних занять та професійно спрямованих заходів на юридичному відділенні залучаються практичні працівники – судді, державні виконавці, нотаріуси, адвокати, працівники органів внутрішніх справ.

Для закріплення здобутих теоретичних знань студенти мають змогу реалізувати їх під час проходження виробничої практики в судових та правоохоронних органах, управлінні юстиції, адвокатурі та юридичних відділах державних і приватних підприємствах, установах, організаціях.

На відділенні діє юридична клініка, на базі якої реалізується мета молодих правників щодо можливості застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, усвідомити їх цінність і значення, підтвердити свою правову грамотність в конкретних справах та одночасно здійснювати благодійну місію щодо здійснення захисту прав людини.

Гармонійне поєднання професійної освіти з практичною підготовкою забезпечує отримання студентами юридичного відділення якісних знань та практичних навичок, завдяки чому вони мають переваги перед випускниками інших навчальних закладів.

Професія юриста – це фундамент знань для кожної людини, який потрібен для того, щоб людина могла самостійно, ефективно відстоювати власні права та інтереси.