Дирекція

Кошкаров Степан Андрійович
директор коледжу, доцент, кандидат економічних наук

Кошкаров Степан Андрійович - директор Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжуЧернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права готує фахівців для різних галузей економіки, управління, юриспруденції та є засновником фонду кадрів системи споживчої кооперації. За існування закладу освіти випущено більше 33 тисяч випускників, які зайняли гідне місце у багатогалузевому господарстві України.

Згідно з Постановою правління Чернівецької обласної спілки споживчих товариств директором Коледжу призначений Кошкаров Степан Андрійович, освіта вища - закінчив Львівський торгово-економічний інститут, викладач вищої категорії. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оперативний облік і контроль у системі менеджменту виробничого підприємства». Кошкаров С.А. – автор понад 33 наукових праць, у 2012 році видана монографія «Внутрішньогосподарський оперативний облік і контроль у системі управління діяльністю», нині працює над написанням докторської дисертації.

Зберігаючи традиції та впроваджуючи інновації, коледж є гарантом якісної професійної освіти, що забезпечує можливість кар’єрного росту випускників та визначення гідного місця в суспільстві.

В основу концепції розвитку нашого навчального закладу покладено діючі державні та освітні програми.

Головна мета коледжу – постійне зростання якості знань та рівня професійних компетенцій випускників коледжу. Ми вважаємо своїм першочерговим завданням формування у студентів таких особистих якостей та здібностей, які допоможуть їм стати успішними у професійному житті – вміння ставити цілі та досягати їх, здібність до аналізу власної діяльності та можливість зробити її гнучкою залежно від виникаючих умов і обставин, психологічну стійкість, здатність знаходити спільну мову з іншими людьми та вибудовувати з ними продуктивну комунікацію, прагнення до професійного самовдосконалення та кар’єрного зростання.

Ми розуміємо, що на сьогодні коледжу недостатньо мати відоме ім’я та історію, тому що в сучасних умовах навчальні заклади вимушені конкурувати між собою у «боротьбі» за абітурієнта.

Для досягнення успіху у цьому напрямі слід вже сьогодні забезпечити прискорений, випереджаючий розвиток освіти, організувати навчально-виховний процес у коледжі з урахуванням сучасних досягнень національної та світової науки, педагогічної теорії і практики, новітніх педагогічних та інформаційних технологій.

І ми докладемо усіх зусиль, щоб науковий та інтелектуальний потенціал, сучасна матеріально-технічна база коледжу гідно відповідали на всі вимоги часу.

 

Борис Людмила Миколаївна
заступниця директора,
голова циклової комісії соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін,
куратор відділення туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій,
кандидат філологічних наук

Сфера послуг як одна із високорентабельних галузей світової економіки повинна стати провідним напрямом економічного та соціального розвитку України, зокрема і на регіональному рівні. Це бізнес з високим рівнем конкуренції та рентабельності, тому з кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю, ресторану, туристичного комплексу і тим привабливіші вони для клієнтів.

Забезпечення розвитку підприємницького потенціалу сфери послуг в умовах поглиблення відносин між Україною та Європейським Союзом, її вступом до Світової Організації Торгівлі, потребує підвищення якості регіональних пропозицій до рівня міжнародних стандартів для конкурентоспроможності Чернівецької області. Є необхідність ефективної роботи підприємств, які потребують висококваліфікованих спеціалістів сфери готельно-ресторанних послуг.

Основною метою освітнього процесу здобувачів вищої освіти за спеціальностями 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 181 Харчові технології є фундаментальна і практична професійна підготовка соціальномобільних, конкурентоздатних фахівців на основі компетентнісного підходу відповідно до європейських освітніх стандартів.

Пріоритетні напрями діяльності відділення:

 • стабільний, динамічний та інноваційний розвиток системи підготовки висококваліфікованих фахівців, що передбачає передачу кращих культурних, наукових і освітніх традицій, підготовку молоді до суспільної і професійної діяльності;
 • підвищення рівня якості знань студентів відповідно до фахових компетентностей і кваліфікації;
 • формування соціокультурного мотиваційного середовища відділення, що сприяє професійному зростанню співробітників;
 • розвиток і впровадження інноваційних методів та практико-зорієнтованих технологій навчання;
 • посилення роботи у сфері формування якісного науково-педагогічного потенціалу шляхом впровадження програм професійного стажування, підвищення кваліфікації;
 • розвиток міжнародної співпраці
 • удосконалення системи профорієнтаційних заходів на основі дистанційного та особистісного підходів до успішної реалізації щорічної програми вступної кампанії;
 • формування корпоративної культури відділення, спрямованої на формування позитивного іміджу.

Принципи діяльності відділення:

 • висока якість освітніх послуг: оновлення змісту освіти, удосконалення результатів освіти, модернізація технологій навчання;
 • побудова освітніх програм на компетентнісний основі; студентоцентризм;
 • мобільність підготовки фахівців щодо задоволення вимог замовника освітніх послуг та ринку праці;
 • колективна та особистісна відповідальність за процес і результат професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування;
 • забезпечення зворотнього зв’язку, формування та підтримка сприятливого професійного середовища;
 • ефективність, результативність і економічна доцільність діяльності;
 • дотримання академічної доброчесності;
 • публічність та відкритість (результати роботи відділення регулярно обговорюються на засіданнях циклової комісії, науково-методичної ради Коледжу та розміщуються на офіційному веб-сайті закладу);
 • активізація роботи студентського самоврядування;
 • налагодження постійного зв’язку з випускниками відділення;
 • сприяння працевлаштуванню студентської молоді;
 • оновлення й доповнення устаткування й предметів сервісу лабораторій відділення;
 • продовження активної співпраці з успішними фахівцями індустрії гостинності та проведення широкого спектру тематичних зустрічей і майстер-класів, з метою розширення професійного і практичного кругозору студентів та формування позитивного іміджу і популяризації відділення у соціальних мережах.

 

Фонарюк Олена Юріївна
заступниця директора,
голова циклової комісії юридичних дисциплін,
куратор юридичного відділення,
кандидат юридичних наук

Правознавче відділення було відкрите в кооперативному коледжі у 1978 році. Саме в Чернівцях, вперше в Україні, розпочалася підготовка юристів для всеукраїнської системи споживчої кооперації та правоохоронних органів.

Високий рівень знань та практичний досвід сприяли формуванню кращих професійних якостей у випускників правознавчого відділення, допомогли зайняти важливі посади в органах державної та виконавчої служби, суду та прокуратури. Більше випускників-юристів знайшли свій професійний шлях у різних галузях права.

Правознавче відділення коледжу за роки існування отримало визнання на всеукраїнському рівні. Освітня діяльність здійснюється, керуючись принципами багаторівневості, безперервності, гнучкості та відкритості системи освіти.

Професія юриста справедливо вважається однією з найдревніших і найшановніших. Уявити собі сучасне життя без величезної армії юристів просто неможливо. Професія юриста – це насамперед величезний рівень відповідальності.

Для отримання юридичної освіти в Коледжі створені всі умови, але головне для бажаючого опановувати даний фах – мати до цього справжнє покликання і бути готовим до довготривалої та наполегливої праці.

Мета відділення полягає в тому, щоб наш коледж став одним із провідних юридичних коледжів України, а якість наданих у ньому освітньо-юридичних послуг відповідала найвищим світовим стандартам. Наша філософія – максимальне задоволення освітніх потреб студентів та підвищення правової культури.

До проведення навчальних занять та професійно спрямованих заходів на юридичному відділенні залучаються практичні працівники – судді, державні виконавці, нотаріуси, адвокати, працівники органів внутрішніх справ.

Для закріплення здобутих теоретичних знань студенти мають змогу реалізувати їх під час проходження виробничої практики в судових та правоохоронних органах, управлінні юстиції, адвокатурі та юридичних відділах державних і приватних підприємствах, установах, організаціях.

На відділенні діє Юридична клініка, на базі якої реалізується мета молодих правників щодо можливості застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, усвідомити їх цінність і значення, підтвердити свою правову грамотність в конкретних справах та одночасно здійснювати благодійну місію щодо здійснення захисту прав людини.

Гармонійне поєднання професійної освіти з практичною підготовкою забезпечує отримання студентами юридичного відділення якісних знань та практичних навичок, завдяки чому вони мають переваги перед випускниками інших навчальних закладів.

Професія юриста – це фундамент знань для кожної людини, який потрібен для того, щоб людина могла самостійно, ефективно відстоювати власні права та інтереси.

 

Сасоліна Наталя Віталіївна
заступниця директора, голова циклової комісії економічних,
комерційних та комп’ютерних дисциплін,
куратор відділення економіки та комп’ютерних технологій,
здобувач наукового ступеню кандидата економічних наук

Наші студенти - це наша повсякденна турбота і надія. Сьогодні значна частина студентів – це ті, що проявляють інтерес до оволодіння знаннями з дисциплін, до обраної професії, працюють в постійному пошуку знань, велику увагу приділяють самоосвіті і самовдосконаленню.

Весь освітній процес у коледжі чітко планується: комплексному плану діяльності коледжу підпорядковані плани усіх структурних підрозділів, служб та посадових осіб. Ефективно функціонує система внутрішнього забезпечення якості освіти.

На відділенні економіки та комп’ютерних технологій ведеться підготовка фахівців за спеціальностями:


Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Комп’ютерна інженерія

Організація освітнього процесу базується на впровадженні сучасних методів навчання та інноваційних технологіях освіти: активно впроваджуються інформаційні технології, розробляються сучасні електронні навчально-методичні комплекси, наскрізні робочі навчальні програми, удосконалюється система документообігу. Такий підхід до організації освітнього процесу створює передумови для успішної освітньої діяльності студентів, допомагає переконатись у правильності вибору професії та визначитись щодо конкретної сфери діяльності у майбутньому.

За роки функціонування Коледжу створена сучасна матеріально-технічна база, яка повністю забезпечує освітній процес та сприяє ефективному проведенню навчальних занять: більше 40 оснащених сучасним обладнанням та наочним приладдям навчальних аудиторій, світлі та просторі лекційні зали, сучасні комп’ютерні та навчальні лабораторії, тренінг-бар, навчальний банк, навчальний магазин, спортивна зала, власна телестудія, розвинена соціальна інфраструктура.

Викладачі Коледжу постійно підвищують свій професіоналізм шляхом стажування та підвищення кваліфікації, позитивно зарекомендували себе у педагогічній, науковій та практичній галузях. Вони вкладають у студентів душу, передають їм свої знання, діляться професійним та життєвим досвідом. Але, мабуть, найбільшим секретом успішності педагогічного колективу є органічне поєднання мудрості та досвідченості старших викладачів та творчої енергії молодих.

До проведення навчальних занять та виховних заходів професійної спрямованості постійно залучаються відомі фахівці у сфері правознавства, економіки, фінансів, управління, комерційної діяльності.

У результаті ми отримуємо високий рівень знань студентів, чисельні перемоги на предметних олімпіадах, конкурсах професійної майстерності, конкурсах на кращі курсові роботи (проекти), творчі індивідуальні завдання, в турнірах „брейн-рингу” тощо.

XXI століття – час відкритого спілкування студентів усіх країн та народів, вимагає від майбутніх професіоналів транснаціональних знань та світових досягнень, тому з 2008 року Чернівецький кооперативний коледж підтримує зв’язки з Ботошанським економічним коледжем «Октав Оніческу»(Румунія).