Спеціальність: "Облік і оподаткування"

accounters
Спеціалізація: Облік, оподаткування, аудит, міжнародні стандарти

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Спеціалізація Облік, оподаткування, аудит, міжнародні стандарти
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки
Форми навчання денна, заочна
Документи про освіту Диплом молодшого спеціаліста державного зразка
Атестат про повну загальну середню освіту
Свідоцтво оператора комп’ютерного набору

Розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа є одним із невід'ємних елементів економіки. Фахівці з обліку й оподаткування відіграють життєво важливу роль у наданні достовірної, точної та правдивої інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку на рахунках, але й здійснює ширший спектр діяльності, що включає планування, облік, оцінку, аналіз діяльності та аудит.

Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки:

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Економіка підприємства
 • Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 • Фінанси підприємства
 • Казначейська справа
 • Податкова система
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Контроль, ревізія та аудит
 • Економічний аналіз
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 • Облік у малому бізнесі
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

Професійні компетенції майбутнього фахівця:

Фахівець повинен знати:

 • зміст та призначення національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
 • нормативні, методичні та інструктивні матеріали з питань організації, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • основи трудового, господарського, фінансового та податкового законодавства;
 • складові облікової політики підприємства, систему рахунків бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу, методи і технології обробки облікової інформації;
 • прогресивні форми й методи бухгалтерського обліку;
 • організацію системи внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю;
 • основи адміністрування податків, зборів та обов’язкових платежів;
 • економіку та організацію виробництва й праці;
 • основи організації фінансової та управлінської діяльності на підприємстві;
 • порядок обліку господарських операцій у бюджетних та банківських установах;
 • облік зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання;
 • методику проведення фінансового контролю, аудиту та аналізу господарської діяльності;
 • принципи організації та функціонування податкової системи України;
 • сучасні інформаційні системи і технології у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, фінансово-кредитних установ.

Фахівець повинен вміти:

 • організовувати документообіг в організації, підприємстві;
 • самостійно або в групі інших фахівців розробляти інструктивні положення з обліку основних засобів, матеріалів, заробітної плати тощо;
 • розробляти проекти удосконалення бухгалтерського обліку та контролю за окремими ділянками роботи;
 • обліковувати господарські, фінансові та розрахункові операції;
 • забезпечувати раціональне витрачання коштів за їх призначенням;
 • дотримуватися касової та розрахункової дисципліни;
 • складати, приймати, перевіряти та опрацьовувати бухгалтерські документи;
 • формувати облікові регістри, вести синтетичний та аналітичний облік;
 • кладати фінансову звітність підприємств і організацій, визначати доходи, витрати й фінансові результати господарської діяльності;
 • встановлювати взаємозв’язок та вплив окремих господарських операцій на фінансові результати діяльності підприємства, організації;
 • вчасно проводити інвентаризацію засобів, визначати та відображати в обліку її результати;
 • проводити аналіз фінансово-господарської діяльності, ревізію, аудит;
 • використовувати сучасне програмне забезпечення автоматизованого робочого місця бухгалтера.

Сфера професійної діяльності:

Випускники даної спеціальності проходять практику, стажування та в подальшому працевлаштовуються в організаціях, підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності:

 • торговельних, комерційних підприємствах, у сфері послуг
 • на виробництві
 • закладах ресторанного господарства
 • бюджетних установах
 • фінансово-кредитних установах
 • банківських установах
 • органах соціального забезпечення
 • органах фінансового контролю, незалежних аудиторських компаніях
 • Державній фіскальній службі
 • сфері біржової діяльності
 • страхових агентствах
 • органах Державного казначейства
 • органах охорони здоров’я, освіти

Перше робоче місце Ви можете знайти, обійнявши посаду бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, касира, касира-експерта, завідувача каси, техніка облікової реєстрації, оператора комп’ютерного набору.

Підготовка фахівців з обліково-економічного напряму здійснюється з перших днів існування нашого навчального закладу, а це понад 75 років. За цей період накопичено величезний педагогічний та професійний досвід, сформувалися власні навчальні методики та традиції, які дбайливо передаються молодим поколінням..

На спеціальності «Облік і оподаткування» цікаво навчатися завдяки активному використанню різних форм і методів навчання, які дозволяють розкрити індивідуальність кожного студента. Творча студентська молодь бере активну участь у професійних конкурсах, екскурсіях на провідні підприємства і організації міста та області, олімпіадах, науково-практичних конференціях, ділових іграх, брейн-рингах, під час яких студенти демонструють набуті теоретичні знання та практичні навички

Практичне навчання відбувається на базі комп’ютеризованої навчальної бухгалтерії коледжу, де студенти опановують інформаційні системи обліку з використанням сучасного програмного забезпечення: «1С: Підприємство», АБС «Барс - Millennium», ІПС «Ліга-Закон» тощо. Виробнича практика організовується на кращих підприємствах Буковини.

Поряд з професійною підготовкою, у коледжі створені всі умови, для розвитку у студентів творчих здібностей за різними напрямами, що урізноманітнює студентське життя, роблячи його більш насиченим. Працюють спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти.

Запрошуємо всіх бажаючих до нашої дружньої обліково-економічної родини!

Відділення економіки та комп’ютерних технологій пишається своїми випускниками, серед яких:

 • Філіпчук Д. М. – голова правління спілки споживчих товариств Чернівецької області
 • Батринюк В. Д. – заступник голови правління Чернівецької облспоживспілки
 • Бойчук Т. І. – начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та корпоративних справ Чернівецької облспоживспілки
 • Бондарюк Н. В. – головний бухгалтер ПСК “Коопмаркет” Глибоцького споживтовариства
 • Будников І. С. – головний бухгалтер правління Чернівецької облспоживспілки
 • Гонтов’юк Я. М. – голова ревізійної комісії Чернівецької облспоживспілки
 • Григоряк Л. Н. – заступник начальника управління бухгалтерського обліку фінансів та корпоративних справ Чернівецької облспоживспілки
 • Гладкий В. П. – голова правління Хотинської РСТ
 • Лозова М. В. – головний бухгалтер Сокирянського районного споживчого товариства
 • Лисюк А.В. – головний бухгалтер Новоселицької райспоживспілки
 • Майстрюк В. І. – головний бухгалтер Глибоцької райспоживспілки
 • Могилевич І. І. – голова правління Глибоцької райспоживспілки
 • Скорейко О. О. – директор Кіцманського кооперативного підприємства
 • Чебан С. М. – начальник Представництва ТДВ “Страхова компанія “Укоопгарант” в Чернівецький області
 • Шкварчук М. В. – бухгалтер-ревізор Чернівецької облспоживспілки
 • Багрій К. Л. - кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
 • Фоменко А. Л. - кандидат економічних наук, викладач кафедри обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
 • Горобець Ю. Д. – головний бухгалтер Хотинського Фонду соціального страхування
 • Печерська В. В. - головний державний податковий ревізор ДПС в місті Чернівці
 • Долиняк К. О. – власник та керівник підприємств ресторанного господарства, м. Чернівці
 • Плав’юк Н. І. – фінансовий директор ДП “Ніко – Чернівці”
 • Фонарюк А. А. – директор магазиу “Техноцентр”, м. Хотин

та багато-багато інших...