Коледж сучасний

Загальна характеристика

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж (надалі - Коледж) – вищий навчальний заклад першого рівня акредитації.

Заснований на підставі постанови Ради Народних комісарів УРСР у жовтні 1940 року (до 2000р. – технікум) з метою підготовки фахівців для системи споживчої кооперації та інших галузей господарювання.

Відомча належністьВсеукраїнська центральна спілка споживчих товариств України, Чернівецька обласна спілка споживчих товариств.

Коледж здійснює свою діяльність на основі Статуту, затвердженого Постановою Правління Чернівецької обласної спілки споживчих товариств від 28 вересня 2016р., №42, і зареєстрованого в установленому порядку.

Протягом усього періоду існування навчального закладу підготовлено понад 33 тисячі фахівців, які успішно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності та галузей діяльності.

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж зареєстровано в:

  • - Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
  • - Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • - Державному реєстрі вищих навчальних закладів;
  • - Реєстрі вищих навчальних закладів Євросоюзу ECAS (Режим доступу: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faqs/faq-367.html);
  • - Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Джерелами фінансування підготовки молодших спеціалістів є кошти фізичних та юридичних осіб, передбачена можливість фінансування з державного та місцевого бюджетів.

Згідно з Постановою правління Чернівецької обласної спілки споживчих товариств директором Коледжу призначений Кошкаров Степан Андрійович, освіта вища - закінчив Львівський торгово-економічний інститут, викладач вищої категорії. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Оперативний облік і контроль у системі менеджменту виробничого підприємства». Кошкаров С.А. – автор понад 33 наукових праць, у 2012 році видана монографія «Внутрішньогосподарський оперативний облік і контроль у системі управління діяльністю», нині працює над написанням докторської дисертації.

Ліцензії. Коледж здійснює, в основному, підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за денною та заочною формами навчання для потреб системи споживчої кооперації області та підприємств інших форм господарювання.

Рішенням регіональної експертної ради від 19.02.2015р. Коледжу надана ліцензія серії АА №247862 для надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних із одержанням повної загальної середньої освіти, з ліцензійним обсягом прийому 390 осіб.

Відповідно до ліцензії АЕ № 636523 від 18.05.2015 р. Коледжу надано право на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями: кухар, офіціант, продавець, бармен, кондитер, оператор комп’ютерного набору.

Коледжу видана ліцензія серії АЕ № 636367 на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 226 від 29.04.2015р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей», починаючи з 2016 року здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за новими спеціальностями.

У Коледжі здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за таким галузями знань та спеціальностями:

07 Управління та адміністрування:

- 071 Облік і оподаткування

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 Право:

- 081 Право

12 Інформаційні технології:

- 123 Комп’ютерна інженерія

18 Виробництво та технології:

- 181 Харчові технології

24 Сфера обслуговування:

- 241 Готельно-ресторанна справа

- 242 Туризм

У своїй діяльності з підготовки молодших спеціалістів Коледж керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про кооперацію», «Про споживчу кооперацію», Національною стратегією розвитку освіти в Україні до 2021 року, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію освітнього процесу у Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі, Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, складовими галузевих стандартів вищої освіти України (освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, засоби діагностики якості вищої освіти) за відповідними галузями знань, Статутом, Правилами трудового розпорядку, Колективним договором Коледжу та іншими нормативно-правовими актами.

У Коледжі дотримуються ліцензійні вимоги для щодо забезпечення якісного освітнього процесу; всі накази щодо зарахування студентів, відрахування, переведення і поновлення виконуються своєчасно, затверджуються Правила прийому до Коледжу відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, якісно ведеться робоча документація приймальної комісії, журнали обліку навчальних занять, функціонує система внутрішнього забезпечення якості освіти.

Загальний контингент студентів коледжу налічує більше 1000 студентів.

Заклад вищої освіти розміщений у трьох власних навчально-адміністративних корпусах, що підтверджено Свідоцтвами на право власності. Усі будівлі розміщені на відстані в межах 100 м та утворюють єдиний навчальний комплекс.

Загальна площа усіх приміщень, які використовуються в освітньому процесі, становить 14948 кв.м, що відповідає встановленим нормативам та дозволяє здійснювати освітню діяльність. Площа навчальних приміщень становить 9111 кв.м. Аудиторний фонд в розрахунку на одного студента становить 10,8 кв.м. Студенти Коледжу повністю забезпечені гуртожитком.

До складу соціальної інфраструктури коледжу входять: спортивна та тренувальна зали, 2 спортивні майданчики, бібліотека з читальною залою, медичний пункт, стоматологічний кабінет, їдальня та студентське кафе.

Кадрове забезпечення освітньої діяльності Коледжу. Високий професійний рівень педагогічного персоналу – основа підвищення якості освіти і її розвитку. У Коледжі створений і працює стабільний педагогічний колектив. Освіта викладачів відповідає ліцензійним вимогам, більшість викладачів спеціальних дисциплін – з досвідом роботи на підприємствах, організаціях та установах різних галузей діяльності та форм власності.

Освітній процес у Коледжі забезпечують 4 циклових комісії, до складу яких входять 74 викладачі, з них 61 – працюють на постійний основі та 13 – за зовнішнім сумісництвом. Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями: 43 – спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії (в тому числі мають педагогічне звання «викладач – методист» – 4 особи), 21 - спеціалісти І кваліфікаційної категорії, 6 - спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії, 4 – спеціалісти. Із всього викладацького складу 13 осіб мають науковий ступень кандидата наук, 1 – докторант, 8 – здобувачів наукового ступеню кандидата наук, 16 осіб – мають кваліфікацію магістра, 2 – звання «Відмінник споживчої кооперації», 5 – нагороджені нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Усі викладачі мають вищу освіту за спеціальностями, які відповідають профілю навчальних дисциплін, які вони викладають. Середній вік викладачів 35-40 років. Кількісний та якісний склад педагогічних працівників укомплектовується відповідно до потреб розвитку Коледжу.

Гарантами усіх освітніх програм з підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями є кандидати наук.

Підвищення кваліфікації, стажування викладачів, атестація проводяться вчасно, відповідно до нормативних документів.

Організаційне, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу.

Організація освітнього процесу у Коледжі здійснюється за державними стандартами вищої освіти.

Мова навчання у Коледжі – українська.

Інформаційне забезпечення освітнього процесу спеціальності. Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека Коледжу, навчальні кабінети та електронні засоби інформації. Обслуговування читачів в бібліотеці здійснюється на абонементі (в залі видачі літератури), у читальному та електронному залі.

Загальна характеристика бібліотеки Коледжу

з/п

Найменування

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

1

Бібліотека

81304

2

У тому числі:

- книгосховище

- зал для видачі літератури

- читальна зала


49304

31800

200

3

Електронна бібліотека Коледжу

Електронна бібліотека ЛТЕУ

Електронна бібліотека ПУЕТ

2030

3243

5278

4

Періодичні видання

78

5

Інтернет

+

Забезпеченість навчальною літературою, посібниками та електронними ресурсами студентів складає 100%.

З метою активізації роботи студентів у комп’ютерному середовищі викладачами Коледжу з усіх навчальних дисциплін розроблені електронні варіанти навчально-методичних комплексів. Для студентів заочної форми навчання на базі платформи Moodle створена система із застосуванням елементів дистанційного навчання. У Коледжі створено власний вузол корпоративної електронної пошти, сучасний Web-сайт.

Відповідно до Програми подальшого реформування кооперативної освіти на період до 2020 року створюється Єдина електронна система кооперативної освіти з використанням хмарних сервісів.

Ступенева освіта, співпраця з університетами. Постановою-наказом Міністерства освіти і науки України та Центральної спілки споживчих товариств від 14.02.2006 №38 створено навчальний комплекс «Кооперація» у складі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу.

Коледж входить до складу навчальних комплексів з вищими освітніми закладами ІV рівня акредитації системи Укркоопспілки: «Академія» – з Львівським торговельно-економічним університетом, та «Освіта» – з Полтавським університетом економіки і торгівлі за спорідненими галузями знань та напрямами підготовки.

Всі учасники комплексів зберігають юридичну та фінансову самостійність.

Міжнародна співпраця. Для вивчення, аналізу та запровадження міжнародних стандартів освіти, інноваційних форм і методів навчання, удосконалення професійних компетентностей тощо, налагоджена міжнародна співпраця Коледжу з:

- Ботошанським економічним коледжем «Октав Оніческу», Румунія;

- Ботошанською Професійною Школою Кооперації, Румунія;

- Гомельським торговельно-економічним коледжем, Білорусь;

- Середньою професійною школою торгівлі та обслуговування, м.Пшешов, Словаччина.

Наукова робота. Наукова діяльність у Коледжі проводиться за напрямами:

- науково-методична робота як складова удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу;

- індивідуальна наукова діяльність викладачів, захист дисертацій;

- науково-пошукова робота студентів тощо.

За останні три роки на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» викладачами Коледжу виконано 53 методичні розробки за окремими дисциплінами, прорецензовано 330 розробок викладачів інших кооперативних навчальних закладів. Створено електронні комплекси з усіх дисциплін для електронної бібліотеки та дистанційного навчання.

Тринадцять викладачів Коледжу мають науковий ступінь кандидата наук, 8 осіб – здобувачі наукового ступеня, 16 магістрів продовжують наукову діяльність. Наукові публікації стосуються проблем економіки, права, технологій, педагогіки, тобто, фахового та педагогічного напрямів.

У Коледжі функціонує ієрархічна структура студентської творчої пошукової дослідницької роботи:

- виконання творчих індивідуальних завдань під час проходження практики;

- робота за програмами Студентського наукового товариства (група – відділення – коледж);

- участь студентів у міжвузівських, регіональних, республіканських та міжнародних наукових заходах. Традиційною є участь студентів у щорічних всеукраїнських конференціях під патронатом НМЦ «Укоопосвіта». За останні роки 30 студентів стали переможцями та призерами таких заходів.

Загальні показники діяльності освітнього закладу, великий практичний та педагогічний досвід підготовки фахівців, достатньо розвинута матеріально-технічна база, наукове, навчально-методичне, інформаційне, кадрове забезпечення, розвиток міжнародної співпраці та ступеневої освіти тощо, свідчать про спроможність педагогічного колективу Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу забезпечувати якісну підготовку фахівців.